Stefan Otto

Whiteout 2002

Whiteout no2, 50x70cm, siliconmounted on plexiglass - 2002
4/9