Stefan Otto

Whiteout 2002

Whiteout no4, 50x70cm, siliconmounted on
9/9